/*
*/
Registrace i přestup elektronicky

Registrace i přestup elektronicky

Zasílání podkladů pro registrační úsek

Na základě schválené úpravy Registračního a Přestupního řádu, jež potvrdila na svém zasedání KF, byla vytvořena adresa registracefutsal@fotbal.cz, kam je možnost zasílat přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky, společně s dokladem o platbě poplatku.

 

 • Přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky je možné společně s dokladem o platbě poplatku posílat i e-mailem na adresu registracefutsal@fotbal.cz, a to s platností od 15.11.2013
 • Formulář musí být podepsán hráčem a klubem, resp. oběma kluby a poté odeslán jako oskenovaný dokument
 • Originál musí klub archivovat alespoň 1 rok pro jeho případné vyžádání k ověření platnosti
 • Takto doručené požadavky budou zpracovány a zaznamenány v systému FUTis nejpozději do 5-ti pracovních dnů

Odzkoušeno a plně funkční

PROVOZNÍ ŘÁD ÚSEKU REGISTRACE FUTSALU FAČR

platný od 1.11.2013

Pokyny pro registraci hráčů futsalu:

 1. Podklady k zaregistrování hráče musí být podány na sekretariát KF FAČR. Podklady je možno zaslat e-mailem na adresu registracefutsal@fotbal.cz nebo poštou na adresu FAČR, Komise futsalu, Diskařská 4, Praha 6, 160 17,  případně předat osobně na sekretariátu FAČR kdykoliv v pracovní dny PO-PÁ 8:00 – 17:00 hodin.
 2. Termín na provedení záznamu hráče do registru je 10 pracovních dnů u všech druhů registračních úkonů včetně souhlasných přestupních úkonů (přestupy a hostování), které je možno také vyřídit na počkání na všech registračních centrech FAČR (sekretariáty FAČR v Praze a Olomouci, resp. Krajské fotbalové svazy).
 3. Zaregistrování nových hráčů provádí pouze registrační úsek Komise futsalu FAČR v Praze a v Brně.
 4. Na počkání lze zhotovit pouze souhlasné přestupní úkony (tj. přestupy a hostování), a to

–        na sekretariátu KF FAČR, po odsouhlasení odpovědným pracovníkem sekretariátu Komise futsalu FAČR (v úterý od 8.00 do 12.00 hod, ve čtvrtek a pátek od 8.00 do 16:30).

–        na sekretariátech Krajských fotbalových svazů dle pokynů a stanovených úředních hodin na jednotlivých KFS. Úhrada poplatků probíhá přímo na příslušném KFS.

Jedna osoba může požadovat na počkání nejvýše 5 souhlasných přestupných úkonů pro jeden klub futsalu, případné další požadavky budou vyřízeny do 10-ti pracovních dnů.

 1. Registrační poplatky jsou ve výši 50,-Kč, přestupní poplatky řeší Přestupní řád SF ČR. Číslo účtu pro zasílání poplatků je 478400513/0300. Vždy uveďte variabilní symbol 649401. Možno poukázat souhrnně poplatky za více hráčů. Kopii dokladu o úhradě poplatků je nutné přiložit k žádosti o registraci, resp. přestupnímu lístku.
 2. Pro zavedení nového klubu do registru SF ČR (tedy přijetí za člena) musí klub zaslat písemnou přihlášku. Zároveň je možné přiložit registrační, případně přestupní lístky jednotlivých hráčů. Klubu bude nejprve přiděleno registrační číslo a následně provedeno zaregistrování jeho hráčů.
 3. V případě zjištění chybného rodného čísla nebo čísla klubu, případně dvojí registrace hráče, odešle registrační úsek příslušné podklady zpět nebo je vrátí na sekretariát KF jako nevyřízené.

Pokyny pro přestup hráče futsalu ze zahraničí:

Na sekretariát Komise futsalu FAČR nebo přímo na zahraniční oddělení FAČR je třeba dodat: –  přihlášku člena Svazu futsalu ČR

– žádost o registraci hráče ze zahraničí v klubu futsalu u FAČR (viz formulářna www.fotbal.cz )

Po splnění náležitostí dle Registračního řádu SF ČR, čl.7 bude klub informován o tom, že hráč byl jeho mateřským svazem uvolněn. Následně je třeba uhradit poplatek 500,-Kč (pro kluby 1.celostátní ligy futsalu 1.000 Kč), a to na účet FAČR č.478400513/0300 + variabilní symbol zahraničního oddělení FAČR č.32101 a doručit doklad o platbě na FAČR, případně mailem na adresu zahraničního oddělení FAČR cmejla@fotbal.cz nebo přímou platbou na pokladně sekretariátu FAČR v Praze na Strahově. Poté bude nejpozději do 7-mi dnů provedena registrace hráče do klubu SF ČR.