/*
*/
Propozice poháru KF FAČR 2014-2015

Propozice poháru KF FAČR 2014-2015

1) Pořadatel : Komise futsalu FAČR

 

Organizační výbor:

Milan Vich – předseda Pohárové subkomise

Martin Průša – sekretář KF FAČR

Karel Filip – DK SF FAČR

Jiří Hanzlík – předseda Subkomise delegátů

Radek Lobo – předseda Subkomise rozhodčích

 

2) Řídící orgán : Pohárová Subkomise KF FAČR

– v základní části (okresní a krajská kola) prostřednictvím krajských komisí futsalu

– od osmifinále přímo Pohárová subkomise KF FAČR

 

Vítěz Poháru FAČR ve futsalu obdrží odměnu 20.000,- Kč a trofej, věnovanou KF FAČR, a zajistí si právo startu v PVP

futsalu (bude-li existovat), v případě odřeknutí zájmu obou finalistů play-off 1.ligy futsalu může být vítězi Poháru FAČR,

resp.poraženému finalistovi nabídnut start v UEFA Futsal cupu. V pravomoci Pohárové subkomise je určit s konečnou

platností termín uzávěrky přihlášek, herní systém, termíny a rozpisy soutěže. KF FAČR si vyhrazuje právo na případné

změny.

 

3) Termíny :

Základní část

– okresní kola: do 28.2.2015

– oblastní kola: 1.3.2014 – 15.9.2015

Celostátní část

– osmifinále: říjen 2015

– čtvrtfinále: listopad 2015

– semifinále + finále: prosinec 2015 v rámci turnaje FINAL FOUR

 

Konkrétní termíny utkání základní části stanoví řídící komise příslušné části soutěže (OkKF + KKF), v celostátní části

Poháru jsou termíny součástí Termínové listiny SF FAČR. Kluby 1.CL futsalu budou nasazeny do odpovídající části

soutěže s ohledem na jejich program v 1.lize futsalu. V období účinkování klubu v play-off může klub 1.ligy odmítnout

utkání Poháru sehrát. Termín bude stanoven až po posledním utkání klubu v play-off.

 

4) Přihlášky :

Přihlášky do Poháru FAČR 2014/15 se podávají příslušné řídící komisi (OkKF, případně KKF), nejpozději do 30.12.2014.

V případě dřívějšího zahájení okresních kol má příslušný řídící orgán právo vyhlásit dřívější datum uzávěrky přihlášek

pro jím řízené kolo poháru. Seznam přihlášených týmů v jednotlivých krajích odešle po uzávěrce přihlášek Krajská KF na

sekretariát KF FAČR (e-mail: prusa@fotbal.cz).

Přihláška musí obsahovat: úplný název klubu, úroveň soutěže, kterou družstvo hraje, úplná adresa pro korespondenci

na kontaktní osobu, včetně telefonického a e-mailového spojení, kompletní popis domácí haly /nebo hřiště /- adresa,

rozměry, povrch, divácká kapacita, šatny, občerstvení.

Do soutěže Poháru FAČR může klub futsalu přihlásit pouze jediný tým (nikoliv týmy A, B atd.). Družstvo nastupuje do

utkání po předložení soupisek všech týmů svého klubu, na kterých jsou evidováni hráči nastupující v daném utkání.

V utkání může nastoupit kterýkoliv hráč klubu, který je řádně zaregistrován v klubu (bez ohledu na to, zda v daném

ročníku soutěže startoval již za jiný klub) a splňuje podmínky oprávněnosti startu ve smyslu Registračního řádu SF.

Přihlášená družstva budou k 10.1.2015 zveřejněna na internetových stránkách příslušné řídící komise.

Přihlášky neposílají kluby 1.a 2.ligy, jejich účast je povinná a je dána přihlášením se do 1.CL, resp. do 2.ligy. Součástí

kauce na start v CL je také kauce 5000,- na soutěž Pohár FAČR ve futsalu.

V soutěži se neplatí žádné startovné !!!

 

5) Systém soutěže :

Pohár FAČR 2014/15 se zpravidla hraje od prvního kola do finále celostátní části systémem play-off na jedno

vítězné utkání. Vítězové krajských kol jsou automaticky přihlášeni do celostátní části Poháru FAČR. Účastníky

osmifinále celostátní části jsou 2 finalisté Poháru 2012/13, resp. 13/14 + 14 vítězů krajů (Pražský, Středočeský, Plzeňský,

Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký,

Moravskoslezský a Zlínský). V případě nerozhodného výsledku utkání po základní části následuje zpravidla prodloužení

2 x 5 minut (neplatí pravidlo „zlatého“ ani „stříbrného“ gólu, hraje se plný čas prodloužení). V případě, že se nerozhodne

ani v prodloužení, následují kopy na branku z pokutové značky dle pravidel futsalu FIFA.

 

6) Základní ustanovení :

V utkáních včetně celostátní části až do Final four má výhodu domácího prostředí automaticky zajištěnou klub nižší

soutěže. Kluby se mohou dohodnout i jinak.

V případě, že se utkají družstva stejné úrovně soutěže, rozhodne los (pořadatelem je klub uvedený v oficiálním pavouku

na příslušných internetových stránkách na prvním místě z dané dvojice).

V případě, že klub nižší úrovně soutěže oznámí písemně alespoň 15 dní před stanoveným termínem utkání, že nemá o

pořadatelství zájem, je povinen převzít pořadatelství utkání klub vyšší úrovně soutěže.

 

7) Termíny utkání, hrací doba, povinnosti pořadatele (domácího klubu) :

a) základní část (okresní a krajská kola) :

Hrací dny a časy: úředními termíny jsou soboty a neděle 9.00-17.00 hodin, v případě dohody obou klubů jsou povoleny

jakékoliv jiné dny i časy výkopů s podmínkou schválení termínu příslušnou řídící komisí.

Povrch : v souladu s Pravidly futsalu (povolena i venkovní hřiště s umělou nebo přírodní trávou, škvárová a písková

hřiště, povolena nejsou asfaltová hřiště). Pohárová subkomise apeluje na maximální využití hal již od okresních kol.

V případě, že jedno z družstev má k dispozici pouze venkovní hřiště, má druhé družstvo možnost uskutečnit utkání ve své

hale, pokud o to projeví zájem a nahlásí to příslušné krajské KF. V tom případě uhradí pronájem haly. Způsobilost haly

pro utkání této části Poháru určí příslušná řídící komise.

Hrací doba : úřední hrací doba je 2x 20 minut čistého času, Pohárová subkomise povoluje v okresních a krajských

kolech hrací dobu 2x 25 minut hrubého času. Žádná jiná hrací doba pro utkání Poháru není povolena!

Povinnosti pořadatele : pořadatel (domácí klub) zajistí halu/hřiště k utkání (včetně úhrady nákladů na pronájem). Obě

družstva se podělí o proplacení odměny rozhodčím ve výši 200,- Kč za utkání každému z nich a cestovného dle platných

řádů a směrnic, tzn.v případě dopravy hromadnou dopravou oproti předložené jízdence, v případě dopravy autem ve výši

platného kilometrovného schváleného KF. V okresních a krajských kolech budou příslušnými krajskými KF nominováni

vždy 2 rozhodčí a to s maximální snahou o využití rozhodčích z místa konání utkání za účelem minimalizace nákladů na

cestovné. Systém podílu na úhradě nákladů může být příslušnou řídící komisí stanoven i jinak.

Závazný postup při zajištění pořadatelských povinností : Družstva se navzájem kontaktují dle oficiálního losu a po

dohodě termínu nahlásí termín, místo a čas utkání příslušné krajské KF, který na utkání deleguje rozhodčí. V případě,

že se družstva nedohodnou, určí termín utkání příslušná krajská KF. Po skončení utkání proplatí zástupci obou družstev

rozhodčím odměnu a cestovné. Rozhodčí zajistí doručení zápisu o utkání příslušné řídící komisi. Výsledek utkání bude po

té zveřejněn včetně dalšího losu.

 

b) celostátní část (osmifinále – finále) 2013/14 + 14/15:

Hrací dny a časy: úředními termíny jsou soboty a neděle 9.00-17.00 hodin, v případě dohody obou družstev jsou

povoleny jakékoliv jiné dny i časy výkopů s podmínkou schválení termínu Pohárovou subkomisí KF.

Místo a čas konání finále (Final four) bude určen Komisí futsalu FAČR.

Povrch : pouze haly s mezinárodními rozměry (délka 38 – 42 m, šířka 18 – 22 m, výjimky nejsou přípustné), haly musí

být zároveň schválené KF FAČR pro 1.a 2.ligu futsalu

Hrací doba : úřední hrací doba je 2x 20 minut čistého času

Povinnosti pořadatele : pořadatel (domácí klub) zajistí halu k utkání (včetně hrazení pronájmu) a ihned po ukončení

utkání proplatí odměnu každému rozhodčímu ve výši: osmifinále a čtvrtfinále 600,- Kč, semifinále 800.-Kč a finále

1200.-Kč / utkání a cestovného dle platných řádů a směrnic, tzn. v případě dopravy hromadnou dopravou oproti

předloženým jízdenkám, v případě dopravy autem ve výši platného kilometrovného a delegátovi osmifinále až čtvrtfinále

400.-kč, semifinále 500,- Kč, finále 600.-Kč / utkání a cestovné za stejných podmínek jako rozhodčím.

Závazný postup při zajištění pořadatelských povinností : Družstva se navzájem kontaktují dle oficiálního losu a po

dohodě nahlásí do stanoveného data přesný termín, místo a čas utkání obě družstva písemně na sekretariát KF FAČR

(e-mail: prusa@fotbal.cz ). Na každé utkání budou delegováni 2 rozhodčí a delegát, jejich delegace bude zveřejněna na

internetových stránkách FAČR ( www.fotbal.cz ). V případě, že se družstva nedohodnou, určí termín utkání Pohárová

subkomise KF FAČR. Po skončení utkání proplatí zástupce pořádajícího klubu rozhodčím a delegátovi odměnu a

cestovné. Rozhodčí zajistí odeslání Zápisu o utkání mailem na sekretariát KF FAČR do 12:00 hod následujícího dne.

Výsledek utkání bude po té zveřejněn na internetu FAČR.

Upozornění : Od celostátní části (osmifinále – finále) platí Směrnice pořadatele celostátních soutěží !!!

8) Cestovné : všechna družstva cestují na vlastní náklady.

9) Povinnosti družstev :Dostavit se k utkání přesně, dle stanoveného rozpisu, čekací dobu stanovuje SŘ. Při

předzápasové poradě je vedoucí mužstva povinen předložit soupisku. To vše nejpozději 30 minut před začátkem utkání.

10) Technická ustanovení : Hraje se dle pravidel futsalu FIFA platných od 1.8.2011.

11) Rozhodčí a delegáti :

Okresní a Krajská část: příslušná KF deleguje 2 rozhodčí, případně i delegáta. Odměna pro delegáta činí 100.-Kč za

utkání.

Celostátní část: subkomise rozhodčích deleguje na utkání vždy 2 rozhodčí z listiny 1.a 2.ligy a Subkomise delegátů vždy

delegáta, rovněž z listiny 1.a 2.ligy futsalu.

12) Další zabezpečení :

a) pořadatel zajistí 3 míče č.4 dle pravidel FIFA se sníženým odskokem

b) každé družstvo je povinno mít 2 sady očíslovaných dresů různých barev, chrániče, stulpny,

c) po utkání je kapitán povinen podepsat zápis

d) za peníze a jiné cenné věci nebude brát pořadatel odpovědnost a nevztahuje se na ně pojištění

e) vedoucí družstva zodpovídá za to, že za jeho družstvo nenastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky ne starší než 1 rok

 

13) Dodatečné námitky: Podávají se v souladu s platným Soutěžním řádem.

 

14) Pojištění :

a) z titulu akce ČSTV je každý hráč pojištěn proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČUS a Českou

pojišťovnou, platnou od 1.1.2013.

b) úraz musí být registrován v zápise o utkání

c) Upozorňujeme všechny vedoucí družstev, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti

hráčů, a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KF FAČR kontrolována. V této souvislosti

poukazujeme na možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti družstev a hráčů samotných při případném

zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího družstva. V případě, že za

družstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou odpovědnost nese vedoucí

družstva.

15) Disciplinární tresty :

a) pokud nastoupí za družstvo hráč, který není na jeho soupisce nebo není registrován v souladu s ustanovením

Registračního řádu SF ČR (včetně zaevidované úhrady členského poplatku), prohrává toto mužstvo kontumačním

výsledkem 0:5

b) družstvo, které nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu z jakýchkoli důvodů, prohrává kontumačním

výsledkem 0:5

c) veškeré další disciplinární záležitosti bude řešit DK v souladu s platným DŘ.

d) veškerá evidence trestů, evidence žlutých karet i rozhodnutí o zastavení závodní činnosti v celostátní části Poháru

budou zveřejňovány na internetu FAČR (www.fotbal.cz), ale každý klub je povinen si vlastní evidenci vést také sám.

e) Disciplinární trest, udělený v Poháru FAČR, je platný pouze pro tuto soutěž, bez ohledu na kolo v jakém byl udělen,

z čehož vyplývá, že trest udělený v oblastním kole se vztahuje i na celostátní část Poháru FAČR a naopak.

 

16) Červená karta: O trestu hráče, který obdržel ČK, rozhodne na základě zápisu o utkání a případně zprávy delegáta

svazu DK. Minimálním trestem je zastavení závodní činnosti na 1 utkání nepodmíněně. Tresty na počet utkání se

nepřenášejí do žádných jiných soutěží včetně celostátní ligy futsalu a naopak obdobné tresty v ligové soutěži nemají vliv

na start hráče v Poháru FAČR (vyjma zastavení závodní činnosti ve všech soutěžích FAČR na časové období).

17) Žlutá karta : V základní i celostátní části je za 2 ŽK hráči automaticky zastavena činnost na jedno soutěžní utkání

nepodmíněně. Evidenci je povinen sledovat vedoucí družstva. Po základní části Poháru se evidence ŽK ruší (udělené

tresty zůstávají v platnosti) a začíná evidence ŽK jen pro celostátní část. Od osmifinále je opět po každé 2.ŽK hráči

zastavena činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně. Oficiální evidence, která je rozhodující pro oprávněnost startu hráče

v utkání, bude pro celostátní část průběžně zveřejňována na internetu FAČR (www.fotbal.cz).

18) Další ustanovení :

a) maximální povolený počet cizích státních příslušníků jsou 4 hráči

b) každý klub má do soutěže právo nasadit pouze jedno mužstvo. (V Poháru FAČR tedy nemůže startovat A-tým, B-
tým, C-tým a další, tak jak je tomu v ligových soutěžích, ale pouze jeden tým, za nějž mohou nastoupit hráči uvedení na

soupiskách klubu).

c) na všechny kluby se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je Přílohou disciplinárního řádu a Přílohou Rozpisu

mistrovských soutěží 2014/15.

d) hráč v Poháru FAČR nastupuje v platném kole za klub, v němž je řádně registrován (hráč tedy během jednoho ročníku

může startovat v různých klubech dle jeho aktuální registrace v souladu s Přestupním řádem).

Tyto Propozice Poháru FAČR futsalu 2014/15 schválila Krajská komise futsalu FAČR Moravskoslezského na svém zasedání

dne 16.10.2014 a jsou analogicky platné i pro celostátní část ročníku 2013/14.