/*
*/
Propozice KP 2016/2017

Propozice KP 2016/2017

PROPOZICE MORAVSKOSLEZSKÉHO PŘEBORU 2016/2017
 
Článek 1. – Pořadatel:
 
Krajská komise futsalu FAČR Moravskoslezského kraje (dále jen KKF MSK). KKF MSK je pořadatelem všech soutěžních utkání krajského přeboru. Jednotlivé kluby tato utkání nepořádají, pouze se těchto utkání zúčastňují dle příslušné termínové listiny. V pravomoci KKF MSK je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech (v souladu s platným Disciplinárním řádem futsalu) a řeší veškeré protesty (s výjimkou odvolání). KKF MSK si vyhrazuje právo na všechny případné změny.
 
Složení KKF MSK: Martin Pelikán (předseda KKF MSK)

tel. 737 253 923, e-mail: futsal.mskp@seznam.cz

 

Pavel Němec (místopředseda KKF MSK)

tel. 603 262 273, e-mail: proficasing.nemec@seznam.cz

 

Vlastimil Dudziak (předseda OkrKF Ostrava + Opava)

tel. 737 243 526, e-mail: dudziak.vlastimil@centrum.cz

 

Martin Kapsa (předseda OkrKF Nový Jičín + Frýdek Místek)

tel. 736 264 127, e-mail: martin.kapsa@email.cz

 

Josef Ruta Člen za kluby KP

tel. 601 367 305, e-mail: jruta@atlas.cz

 

Aleš Chuděj Člen za kluby KP

tel. 605 929 687, e-mail: ch.dugarry@centrum.cz

Článek 2. – Termíny:
Říjen 2016 – březen 2017 ( podrobná termínová listina bude včas rozeslána ).
 
Článek 3. – Místa utkání:
 
Sportovní haly v Ostravě ( VŠB, Sareza, SPŠ-Čapkova Sokolovna ), v okrese Nový Jičín ( hala SOUS Kopřivnice, případně i ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice ), haly v Bílovci, Krnově, Frýdku-Místku, na Čeladné, Brušperku či v Novém Jičíně a v Havířově (Slávia).
 
Článek 4. – Podmínky účasti:
 
1.     Každý účastník soutěže musí nejpozději do 15.7.2016  doručit na kontaktní adresu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže.

2.     Každý účastník soutěže musí nejpozději do 15.7.2016  uhradit zálohu startovného ve výši 5.000,- Kč bankovním převodem na účet u KB 43-14650207/0100, nebo poštovní poukázkou na adresu Martin Pelikán, Kunín 237, PSČ 742 53 ( tel. 737253923 ), variabilním  symbolem je ID oddílu, přidělené Registračním oddělením FAČR.

3.     V případě, že tým neuhradí doplatek startovného do stanoveného termínu a nebude zařazen do soutěže, záloha bude vrácena s tím, že s ní bude strženo 2.000,- Kč na manipulační poplatky.

4.     Každý účastník soutěže musí nejpozději do 15.9.2016  uhradit doplatek startovného ve výši 15.000,- Kč shodnými podmínkami jako v bodě 2.

5.     Startovné nebude vráceno v případě vyloučení či vystoupení celku po rozlosování soutěže, další postup řeší SŘ a DŘ.

6.     Splněním výše uvedených náležitostí vyjadřuje družstvo souhlas se zněním tohoto RMS a zavazuje se k jeho dodržování.

 
Článek 5. – Hrací systém:
 
V krajském přeboru se hraje dvakrát každý s každým. Za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru žádný bod.

O konečném pořadí krajského přeboru rozhoduje:

a) počet bodů

b) vzájemná utkání

c) rozdíl skóre

d) vyšší počet dosažených branek

e) los

V případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium minitabulky, která bude vytvořená z výsledků vzájemných utkání těchto mužstev, opět dle kritérií a) až e).

 
Článek 6. – Pravidla a hrací doba:
 
Všechna utkání se budou hrát v souladu s pravidly futsalu FIFA s upravenou hrací dobou 2 x 20 minut hrubého času (bez přestávky). Hraje se pouze v halách schválených KKF MSK. Utkání budou řídit vyškolení futsaloví rozhodčí.
Článek 7. – Registrace hráčů
1.     Hráči, registrovaní ve SF FAČR před 1.4.2012, jsou automaticky převedeni do nového registračního systému FUTis.

2.     Nová registrace hráče se provádí následujícím způsobem:

–       na stránkách registračního systému FUTis (http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/) je nutno vytisknout přihlášku za člena SF FAČR, úplně vyplnit a podepsat, vyplnit registraci za konkrétní tým včetně IČ týmu, přiděleného Registračním oddělením FAČR, žádost o registraci potvrdí svým podpisem a razítkem celku dva statutární zástupci týmu

–       registrační poplatek ve výši 50,- Kč je nutno uhradit na účet číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649/401

–       řádně vyplněnou přihlášku s potvrzenou žádosti o zaregistrování za konkrétní futsalový tým a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu futsalu FAČR (Komise futsalu FAČR, Diskařská 4, 160 17 Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese.

3.     Nový hráč bude v systému FUTis zaregistrován do 7 pracovních dnů od doručení výše uvedených podkladů. Následně si v systému musí vyhledat svůj ID kód, který je variabilním symbolem platby členských příspěvků.

4.     Podrobnosti o postupu při přihlášení, zaregistrování atd. naleznete na internetové stráncehttp://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/

5.     Přestup nebo hostování lze využít v průběhu celého soutěžního ročníku nejpozději však 28. února 2017. Po tomto termínu již nelze využít ani jednu variantu. Hráč nemůže uskutečnit přestup ani hostování v průběhu jednoho turnaje. (Př. v sobotu odehraje utkání 8. turnaje za domovský tým a neděli s žádostí o hostování za tým druhý). Všechny ostatní podmínky dle přestupního řádu KF.

 
Článek 8. – Členské příspěvky
 
1.     Členské příspěvky v letech 2016, 2017 a 2018 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za člena na kalendářní rok.

2.     Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí KKF uhradit:

–       hráči, nastupující v soutěži, řízených KKF

–       rozhodčí rozhodující soutěže řízené KKF

–       min. jeden statutární zástupce týmu (může být zároveň i hráč), startující v soutěžích KKF

–       členové VV KKF Moravskoslezského kraje.

 

3.     Členské příspěvky se hradí ve prospěch účtu číslo 369-369000369/0800, variabilním symbolem je ID kód hráče/člena (je možno vyhledat pouze v registračním systému FUTis). Členské příspěvky lze hradit jednotlivě i hromadně (více viz. http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/prispevek.php), a to vkladem na účet, bankovním převodem či platbou složenkou na účet.

4.     Člen Svazu futsalu FAČR může čerpat výhody členství prostřednictvím „Členské karty“ – více viz.http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/karta-bonus.php

 

Do utkání může nastoupit pouze hráč:

–       který je řádně registrován ve SF FAČR (v systému FUTis)

–       má v příslušném období zaplaceny členské příspěvky.

Článek 9. – Přestupy a hostování
1.     Přestupy a hostování hráčů řeší Přestupní řád SF FAČR.

2.     Přestupním termínem je v souladu s tímto dokumentem období od 1. července do 31. března následujícího roku. Pro KP je stanoven poslední termín pro přestup/hostování v sezóně 2016-2017 do 28.2.2017.

3.     Přestup či hostování je nutno provést tímto způsobem:

–       řádně vyplnit žádost o přestup/hostování (tzv. černý přestupní lístek), je možno získat na sekretariátě SF FAČR, na KFS a OFS, prostřednictvím futsalových řídících orgánů či fotbalových klubů

–       zajistit souhlasné stanovisko k přestupu/hostování ze strany mateřského a nového klubu,  potvrzené   podpisem dvou statutárních zástupců mateřského a nového klubu  a vlastnoručním podpisem podávajícího hráče

–       uhradit  přestupní/hostovací poplatek ve výši daném přestupním řádem ve prospěch účtu číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649/401

–       řádně vyplněnou žádost o přestup/hostování a kopii dokladu o zaplacení přestupního/hostovacího poplatku je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu futsalu FAČR (Komise futsalu FAČR, Diskařská 4, 160 17 Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese.

4.            Přestupný/hostovací  úkon  bude  v  systému  FUTis  proveden do 7 pracovních dnů od

doručení výše uvedených podkladů.

Článek 10. – Soupisky
Minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální není omezen. Ke každému utkání v souladu s pravidly futsalu FIFA může nastoupit maximálně 12 hráčů. Přestupy hráčů upravuje přestupní řád futsalu. Řádně vyplněnou soupisku odevzdá vedoucí mužstva před prvním utkáním sezony delegátovi turnaje. Pokud budou v průběhu soutěže zaregistrování další noví hráči, anebo budou chtít nastoupit kmenoví hráči klubu, kteří prozatím nejsou na soupisce uvedeni, předloží vedoucí mužstva svoji soupisku s těmito dopsanými hráči delegátovi turnaje dříve, než tito hráči nastoupí k prvému utkání. Soupiska je platná pro celý ročník soutěže, pro případné dodatečné barážové utkání a při přihlášení do poháru futsalu FAČR.
 

 

 

Článek 11. – Náležitosti mužstev

Dvě barevně odlišné sady jednotných dresů ( dresy, trenýrky a stulpny ) s dobře viditelnými čísly. Druhou sadu je možno v nejnutnějším případě nahradit dresy rozlišovacími. Barvu dresů si volí domácí mužstvo. Sportovní obuv do haly ( nesmí zanechávat šmouhy na palubovce ), průkazy totožnosti popřípadě registrační průkazy hráčů a kvalitní futsalový míč. Ke hře poskytuje míč tým, který je uveden v termínové listině jako domácí! Kapitán musí být označen viditelnou páskou na rukávu. Používání chráničů a stulpen je povinné. Mezi povinné vybavení týmu při utkání je lékárnička se základní zdravotnickým vybavením. Zdravotní dozor na turnaji není povinen tyto potřeby hráčům poskytnout.  Zjištěné přestupky budou popsány v Zápise o utkání a sankciovány pokutou, která bude řešena DK KKF MSK.

 

Článek 12. – Povinnosti mužstev
 
Dostavit se k utkání přesně podle termínové listiny. Čekací doba není žádná. Pokud mužstvo nenastoupí v minimálnímpočtu ( 2 + 1 ) v uvedený čas k utkání, prohraje kontumačně 0 : 5. Po čtvrté kontumační prohře bude tým vyřazen ze soutěže. Pokud dojde k vyřazení týmu budou všechny výsledky anulovány. Osobní statistiky zůstávají v platnosti. Při prezentaci mužstva je vedoucí mužstva povinen předložit delegátovi turnaje soupisku, na které už musí být uvedeni všichni nástupuvší registrování hráči. Prezentace se bude provádět vždy 20 minut před vlastním prvním utkáním turnaje. Bez průkazu totožnosti nebude hráč připuštěn k utkání. Podrobnosti upravuje Soutěžní řád. Pokud nastoupí hráč v trestu, případně hráč, který není řádně zaregistrován anebo není uveden na platné soupisce mužstva, prohraje dotyčný celek kontumačně 0 : 5 a funkcionář klubu, který neoprávněný start hráče umožní, bude potrestán dle Disciplinárního řádu futsalu. Před každým utkáním vypíše statutární zástupce mužstva zápis o utkání. Po utkání provede kapitán mužstva kontrolu uvedených údajů a svým podpisem potvrdí správnost těchto údajů. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Článek 13. – Pokuty za kontumační prohry
O pokutě v rozsahu 200 až 1 000 Kč za zjištěné přestupky u bodu 11) „dle závažnosti“  rozhodne STDK MSK. Za každou kontumační prohru musí provinivší se tým zaplatit pokutu 500 Kč! Každá pokuta bude klubu automaticky stržena z vratné kauce.
 
Článek 14. – Červená karta
 
Minimálním trestem za ČK je zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně. Má-li vliv zastavení činnosti na více než jedno utkání, rozhodne o její výši STDK MSK. Rovněž také o případných mimořádných trestech. Vedoucí mužstev o nich budou informováni písemně nebo telefonicky. Za udělenou ČK bude klubu automaticky stržena pokuta 150 Kč
Článek 15. – Žlutá karta
Za 4 žluté karty je činnost hráči automaticky zastavena na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, za 8 žlutých karet na 2 utkání nepodmíněně, za 12 žlutých karet na 3 utkání nepodmíněně (atd.). Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva. Při udělení druhé žluté karty v průběhu utkání, za což je automaticky udělena karta červená, je první žlutá karta započítávána do statistik o udělených žlutých karet. Za každou čtvrtou ŽK týmu, bude stržena pokuta 100 Kč z vratné kauce.

Námitky: Viz soutěžní řád.

 
Článek 16. – Vratná kauce
 
KKF MSK byla navržena a schválena částka 2 000 Kč, jako vratná kauce, která výhradně slouží pro zaplacení uložených pokut DK v soutěžním ročníku 2016-2017. Podaří-li se klubu během soutěžního ročníku tuto částku přečerpat, má povinnost ji doplatit do jejího konce. Pokud klub bude zatížen nezaplacenou pokutou, nebude mít možnost účastnit se dalšího ročníku v jakékoliv soutěži. Částka, kterou klub nevyčerpá mu bude po skončení soutěže vrácena, nebo převedena do dalšího ročníku.
 

 

Článek 17. – Pojištění

Úrazové pojištění sportovců pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

 

 

Úraz musí být registrován v zápise o utkání. Vedoucí mužstev se upozorňují, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti hráčů a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KKF MSK ani rozhodčími kontrolována. V této souvislosti existuje možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti mužstev či hráčů samotných při případném zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za mužstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí. Individuální pojistky hráčů či speciální klubové pojistky se doporučují. Za peníze a jiné cenné věci pořadatel nezodpovídá a nevztahuje se na ně ani pojištění.
 
Článek 18. – Postup a sestup
 
Vítězný tým krajského přeboru postupuje přímo do Divize „F“. Mužstva, která se umístí na posledních dvou místech, sestupují do příslušných okresních přeborů. Vítězové okresních přeborů Ostrava + Opava, Nový Jičín + Frýdek Místek mají právo na postup do krajského přeboru. O obsazení případných dalších uvolněných místech v krajském přeboru ( v případě, že by jeden tým postoupil do vyšší soutěže a nikdo nesestoupil, anebo při odhlášení některého mužstva na nesestupovém místě soutěže, apod. ) rozhodne řídící orgán soutěže.
 
Článek 19. – Ceny
 
Poháry obdrží nejlepší tři celky plus finanční odměnu. Nejslušnější tým ( o jehož vítězi rozhodne nejnižší počet trestných bodů (dále jen tb.) za obdržené karty (za ČK 3 tb. a za ŽK 1 tb.), při shodném počtu tb. rozhoduje nižší počet obdržených ČK.), obdrží trofej a finanční odměnu. Pomocí celoročního vyhlašování „ALL STARS TÝMU“ bude vyhlášen nejlepší hráč a brankář, který obdrží trofej plus individuální finanční odměnu. Nejlepší střelec dle počtu vstřelených branek rovněž trofej plus finanční odměna.
Tyto propozice jsou odvozeny od propozic celostátní ligy futsalu 2016/17 řízené komisi futsalu FAČR a byly schváleny na zasedání KKF MSK dne 30.5.2016. Případné změny jsou dány specifickými podmínkami naši oblasti, proto si pořadatel vyhrazuje právo na tyto změny.